PodjetniA?ki slovar raA?unovodstva

PODJETNIKOV SLOVAR RAA?UNOVODSTVA

PRIHODEK

Prihodek je vrednost, ki jo podjetje ustvari v doloA?enem obdobju. Praviloma je to zmnoA?ek prodanih koliA?in proizvodov in storitev ter njihovih cen.

ODHODEK

Odhodki doloA?enega obraA?unskega obdobja so le tisti stroA?ki, ki so vsebovani v prodanih poslovnih uA?inkih. Razliko med vsemi proizvedenimi poslovnimi uA?inki in odhodki tako predstavljajo zaloge (nedokonA?ane proizvodnje, konA?nih izdelkov).

PRILIVI/PREJEMKI

Prejemki/prilivi pomenijo priliv denarja v podjetje.

IZDATKI/ODLIVI

Izdatki/odlivi pomeni odliv denarja iz podjetja.

DENARNI TOK

Denarni tok tvorijo prejemki (prilivi) in izdatki (odlivi). Prejemki pomenijo priliv denarja v podjetje, izdatki pa odliv denarja iz podjetja. Razlika med prejemki in izdatki je neto denarni tok.

AMORTIZACIJA

Amortizacija je opredeljena v Slovenskih raA?unovodskih standardih (SRS) kot stroA?ek, ki nastaja zaradi prenaA?anja nabavne vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovne uA?inke. ObraA?una se kot zmnoA?ek amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje.

BILANCA STANJA

Bilanca stanja predstavlja premoA?enje in finanA?ni poloA?aj podjetja na preseA?ni datum.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Izkaz poslovnega izida (poslovna bilanca) nam odgovori na vpraA?anje, ali podjetje posluje z dobiA?kom ali z izgubo. Ugotovimo ga tako, da od prihodkov odA?tejemo odhodke.

DAVEK NA DODANO VREDNOST

Davek na dodano vrednost oziroma DDV uvrA?A?amo med davke na potroA?njo. DDV je vse fazni in posredni davek na promet blaga in storitev, saj se plaA?uje v vsaki fazi proizvodno-distribucijske verige.

DROBNI INVENTAR

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamiA?na nabavna vrednost po dobaviteljevem obraA?unu ne presega 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar.

DAVA?NA OSNOVA

DavA?na osnova je dobiA?ek, ki se ugotovi v davA?nem izkazu.

DAVEK OD DOBIA?KA/davek od dohodka

Davek od dobiA?ka podjetij obdavA?uje dobiA?ek podjetij. DavA?no osnovo dobimo tako, da od davA?nih prihodkov odA?tejemo davA?no priznane odhodke ter morebitne davA?neAi?? olajA?ave. DavA?no obveznost izraA?unamo tako, da davA?no osnovo pomnoA?imo s stopnjo davka (20% za pravne osebe in od 16% do 41% za fiziA?ne osebe, ki opravljajo dejavnost).

DOHODNINA

Dohodnina je davek od dohodka fiziA?nih oseb. V obraA?unu dohodnine so zajetiAi?? obdavA?ljivi dohodki, ki jih fiziA?na oseba pridobi oz. doseA?e v koledarskem letu.

DOBRO IME

Dobro ime je neopredmeteno sredstvo podjetja, ki se bistveno razlikuje od ostalih sredstev podjetja.

BLAGAJNA ai??i?? GOTOVINSKO POSLOVANJE

Gotovina je denar v blagajni, v obliki bankovcev, novcev in prejetih A?ekov. DavA?ni zavezanec mora voditi evidenco blagajniA?kega poslovanja, v kolikor se verodostojni podatki ne zagotavljajo drugaA?e (npr. za samostojnega podjetnika, ki prosto razpolaga z gotovino). Their synthetic analogs order deltasone in the disorders of many organ systems. Evidence predstavlja blagajniA?ki dnevnik na podlagi blagajniA?kih prejemkov in blagajniA?kih izdatkov.

S prenehanjem veljave Pravilnika o plaA?evanju z gotovino in blagajniA?kem maksimumu (Uradni list RS, A?t. 103/2002, 141/2006), plaA?ila z gotovino ureja Pravilnik o izvajanju Zakona o davA?nem postopku (23.a A?len). Le ta med drugim doloA?a, da v primeru, ko je izplaA?evalec dohodka pravna ali fiziA?na oseba, plaA?ila za dobavljeno blago in opravljene storitve, ni potrebno nakazati na transakcijski raA?un pravne osebe ali fiziA?ne osebe, ki opravlja dejavnost, A?e posamiA?no plaA?ilo ne presega 420 evrov.

ZALOGE

Zaloge so zaloge materiala, zaloge proizvodov in nedokonA?ane proizvodnje ter zaloge trgovskega blaga.

Zaloge, kjer se cena blaga spreminja, vodimo z

- metodo zaporednih cen (fifo),

- metodo tehtanih povpreA?nih cen vkljuA?no z metodo drseA?ih povpreA?nih cialis erfahrungen, cheap antibiotics from the usa online. cen. (SRS 4)

STROAi??KOVNA MESTA

So zanimiva z vidika naA?rtovanja, prouA?evanja stroA?kov, ugotavljanja vzrokov in odgovornosti zanje, dajejo moA?nosti nadziranja in zmanjA?evanja stroA?kov ter ugotavljanja uspeA?nostiAi?? buy proscar. enot podjetja.

Na stroA?kovnem mestu se pojavljajo direktni in indirektni stroA?ki.

STROAi??KOVNI NOSILCI

Posamezni izdelki podjetja povzroA?ajo razliA?no velike stroA?ke in prinaA?ajo razliA?ne koristi podjetju. Zato je pomembno, da stroA?ke obravnavamo tudi po stroA?kovnih nosilcih. KonA?ni stroA?kovni nosilci so namenjeni trgu, zaA?asni pa prevzemajo stroA?ke le za doloA?eno obdobje v podjetju, dokler stroA?kov ne prenesejo na konA?ne stroA?kovne nosilce.

SREDSTVA

Sredstva, ki jih organizacija uporablja pri izvajanju svoje dejavnosti za proizvodnjo, opravljanje storitev ali prodajo blaga ali pa jih vlaga v druge organizacije ali banke, da bi poveA?ala njihovo zaA?etno vrednost, so njeno premoA?enje.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev kaA?ejo, od katerih pravnih in fiziA?nih oseb je organizacija pridobila sredstva in kakA?ne obveznosti za organizacijo to pomeni.

INVENTURA

Inventura slovensko imenujemo popis ali popisovanje. Popisovanje je ugotavljanje dejanskega stanja stvari, pravic, denarja in obveznosti v nekem trenutku in njihovih razlik nasproti izkazanemu stanju v knjigovodstvu, popis pa posledica popisovanja in se izraA?a v popisnem seznamu zalog, denarja, terjatev in obveznosti.

KONTO

Po obsegu in izkazanih podatkih morejo biti konti zbirni ai??i?? sintetiA?ni ali razA?lenjevalni ai??i?? analitiA?ni konti. Zbirni ali sintetiA?ni konti zdruA?ujejo veA? po vsebini sorodnih kontov sredstev, obveznosti do virov sredstev in posamezne vrste stroA?kov, odhodkov ali prihodkov.

SALDAKONTI

Podjetjem omogoA?ajo spremljanje terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev ter za izvajanje plaA?ilnega prometa na domaA?em in tujem trgu.

KNJIGOVODSKA LISTINA

Knjigovodske listine so praviloma v posebni obliki sestavljeni zapisi o poslovnih dogodkih (tudi o tistih, ki so izkazani v zunaj bilanA?nih razvidih), ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke. buy baclofen Uporabljajo se za prenaA?anje knjigovodskih podatkov. Lahko so tudi v obliki elektronskih zapisov.

Knjigovodske listine (v papirni obliki ali v obliki elektronskih zapisov) morajo izkazovati poslovne dogodke verodostojno in poA?teno.

DDV KLAVZULE

V primeru oprostitve DDV, ali A?e je plaA?nik DDV-ja kupec ali naroA?nik, je na izdanem raA?unu po 82. A?lenu ZDDV-1 potrebno navajati ustrezno doloA?bo ZDDV oz. na Direktive Sveta 2006/112/ES.

Poglejte si A?e e-raA?une! Ai??

 

Vir:

Slovenski raA?unovodski standardi
Zakon o davku od dohodka pravnih oseb
Zakon o davku na dodano vrednost
Zakon o davA?nem postopku
Pravilnik o izvajanju Zakona o davA?nem postopku

Comments are closed.